Disclaimer & cookies


Algemeen
Op toegang tot en gebruik van de website van Co-Media Management zijn de volgende voorwaarden, alsmede het Nederlandse en Europese recht van toepassing.

Copyright
Alle publicaties van Co-Media Management zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, software en overig gepubliceerd materiaal op deze website zijn daarom eigendom van Co-Media Management en de directe eigenaar. Het is de bezoeker van de website toegestaan om de website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de website mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of website, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen naar andere websites.

Inhoud
De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden. Derhalve wordt er geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Co-Media Management kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de bezoeken of gebruik van deze website of aan de website gekoppelde websites. Zonder voorafgaande kennisgeving behoudt Co-Media Management en de eigenaar zich het recht voor om eventuele wijzigingen en correcties aan te brengen op de website op die wijze en op dat moment welke door Co-Media Management en de eigenaar geschikt worden geacht.

Aansprakelijkheid
Hoewel Co-Media Management grote zorg besteedt aan de opmaak en inhoud van de website, kan het onverhoopt voorkomen dat de gebruiker onjuistheden op de website aantreft. Co-Media Management en de eigenaar aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Op verschillende plaatsen op de gehele website kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar ander websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet dat Co-Media Management en de eigenaar is verbonden aan deze andere websites of de eigenaren hiervan. Co-Media Management en de eigenaar streeft ernaar dat verwezen wordt naar voor de gebruiker interessante websites en is daarbij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud op de betreffende websites.

Privacy voorwaarden
De enige informatie die tijdens het bezoeken van de website wordt verzameld en opgeslagen, is het adres van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina’s die zijn bezocht en de datum en tijdstip van het bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te monitoren en de verdere ontwikkeling van de website te bevorderen. Het gebruik van de website leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen. Zodra de gebruiker contact opneemt met Co-Media Management, zijn Co-Media Management en de eigenaar gerechtigd om informatie, zoals naam, adres, e-mailadres, type verzoek en andere gerelateerde informatie op te slaan. Dergelijke informatie wordt gebruikt om het verzoek van de gebruiker te kunnen beantwoorden.

Cookie verklaring
In correcte naleving van de wetgeving rond het gebruik van ‘cookies’ garandeert de maker van de website van Co-Media Management en de eigenaar dat de website geen gebruikmaakt van software en/of programma’s die ‘cookies’ op uw computer plaatsen.

AVG (GDPR)
In verband met de nieuwe privacywetgeving AVG (GDPR) die vanaf 25 mei 2018 moet worden nageleefd, zal de eigenaar van Co-Media Management na uw verzoek de door hem gepubliceerde foto’s zo snel mogelijk van onze online media verwijderen. De eigenaar van Co-Media Management heeft getracht om alle rechthebbenden te achterhalen. Mocht u desondanks als rechthebbende niet zijn aangeschreven of niet eerder toestemming hebben gegeven voor publicatie, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit aan de eigenaar van Co-Media Management kenbaar te maken.

Correspondentieadres
Mocht de bezoeker van deze website onverhoopt onjuistheden constateren, dan staat het hem of haar vrij hierover te corresponderen via het onderstaand adres:

Co-Media Management
Plein 1944 no. 26
5481 AR   SCHIJNDEL (MEIERIJSTAD)

Telefoon: 084-8767800
E-mail: info@co-media.nl

Alleen goed onderbouwde reacties die voorzien zijn van de volledige contactgegevens van de afzender worden in behandeling genomen en ontvangen een serieuze reactie.

Vriendelijk groetend,
Co-Media Management

© Co-Media Management, Schijndel (Meierijstad)